Inleiding en toelichting

Bij deze de algemene voorwaarden van Your Day by Dana. Your Day by Dana biedt een aantal verschillende diensten:

De algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt een algemene deel (hoofdstuk 1) dat van toepassing is op alle hiervoor genoemde diensten van Your Day by Dana. Daarna volgen per dienst de voorwaarden die in aanvulling of in afwijking op het algemene deel van toepassing zijn.    

Mocht iets je niet geheel duidelijk zijn, neem dan gerust contact met mij op!

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen                                                                                      

Artikel 1: DEFINITIES

1.1             Your Day by Dana: de zzp onderneming; Your Day by Dana als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68257503. 
1.2             Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Your Day by Dana een overeenkomst heeft. 
1.3             Workshop: de workshop, training, cursus, opleiding en dergelijke die door Your Day by Dana wordt georganiseerd. 
1.4             Deelnemer: de persoon die een door Your Day by Dana georganiseerde workshop volgt. 
1.5             Weddingplanning: het verzorgen van de weddingplanning van A tot Z, deelarrangementen, professioneel ceremoniemeesterschap, vrijgezellenfeesten, babyshowers, kinderfeesten als prinses en dergelijke door Your Day by Dana.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van of overeenkomsten tussen Your Day by Dana en haar opdrachtgever.  
2.2             Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Your Day by Dana zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Your Day by Dana van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door opdrachtgever. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
2.3             Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor. 
2.4             Deze voorwaarden gelden voor een ieder die bij Your Day by Dana werkzaam is, een ieder die door Your Day by Dana wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten Your Day by Dana aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1                 Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan Your Day by Dana is verstrekt. De opdrachtgever zal zich er voor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod. 
3.2                 Alle door Your Day by Dana uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. 
3.3                 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Your Day by Dana daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 
3.4                 Een samengestelde prijsopgave verplicht Your Day by Dana niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
3.5                 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
3.6                 Your Day by Dana kan niet aan haar offertes of voorstellen gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of het voorstel, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
3.7                 Opgegeven tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: DE OVEREENKOMST

4.1                De overeenkomst houdt voor Your Day by Dana een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Your Day by Dana zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt.  Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam business consultant verwacht mag worden. Deze bepaling geldt niet in het geval van een koopovereenkomst, zie in een dergelijk geval artikel 20 of 33. 4.2             De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Your Day by Dana aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Your Day by Dana worden verstrekt. Indien opdrachtgever hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft Your Day by Dana het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
4.3             Indien de door Your Day by Dana te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de opdrachtgever dan zal deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst. 
4.4             In het geval dat uitvoering van een overeenkomst in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande opdrachtgever, zal Your Day by Dana hiervan melding maken aan de betrokken partijen. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal Your Day by Dana pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een overeenkomst, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt. 
4.5             In de overeenkomst worden in elk geval afspraken vastgelegd betreffende de nadere inhoud van de overeenkomst, de looptijd van de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding. Aanvullende afspraken kunnen door Your Day by Dana en opdrachtgever in de overeenkomst worden vastgelegd. 
4.6             Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door Your Day by Dana.  
4.7             Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd. 
4.8             Een overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden, tijdsverloop, opzegging of ontbinding. Het eindigen van de Overeenkomst laat de verplichtingen van opdrachtgever jegens Your Day by Dana onverlet.

Artikel 5: DREIGENDE OVERSCHRIJDING OVEREENKOMST

5.1             Alle data en/of termijnen in offertes, voorstellen of overeenkomsten van Your Day by Dana, met betrekking tot de uitvoering, zijn streefdata. Uiteraard zal Your Day by Dana zich binnen haar vermogen volledig inspannen de betreffende streefdata te halen. Wanneer een streefdatum dreigt te worden overschreden zal Your Day by Dana de opdrachtgever hier tijdig over berichten. 
5.2             De overeengekomen investeringsbegroting wordt niet overschreden zonder overleg met en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, dit behoudens tariefsverhogingen. 
5.3             Indien, om welke reden dan ook, overschrijding van de overeengekomen begroting aannemelijk wordt, zal dit tijdig door Your Day by Dana met de opdrachtgever gecommuniceerd en besproken worden. 
5.4             Eventuele overschrijding van de overeenkomst kan niet leiden tot een boete of andere aansprakelijkheid.

Artikel 6: HONORARIUM

6.1             Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium (vast tarief of uurtarief), vermeerderd met eventuele onkosten, waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 0,25 incl. BTW per voor de uitvoering van de overeenkomst gereden kilometers, verschuldigd. 
6.2             Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever geen honorarium verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.  
6.3             Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt Your Day by Dana zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.  
6.4             Het verschuldigde honorarium wordt bij de totstandkoming van de overeenkomst door Your Day by Dana, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, per e-mail bevestigd aan de opdrachtgever. 
6.5             Your Day by Dana is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot op het honorarium te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen Your Day by Dana en de opdrachtgever worden vastgesteld. 

Artikel 7: BETALING

7.1                Het honorarium wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maandelijks in rekening gebracht waartoe Your Day by Dana per e-mail een factuur aan de opdrachtgever verstuurt. 
7.2                In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. 
7.3                Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie. 
7.4                Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur. 
7.5                Your Day by Dana is gerechtigd om vorderingen tussen haar en de opdrachtgever over en weer met elkaar te verrekenen.  
7.6                Betaling van de factuur dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.  
7.7                Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van Your Day by Dana crediteert. 
7.8                Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van ‘Your Day by Dana’ onder vermelding van het factuurnummer. 

Artikel 8: OPSCHORTING EN ONTBINDING

8.1                Your Day by Dana is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. 
8.2                Voorts is Your Day by Dana bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Denk aan situaties waarbij de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Your Day by Dana onvoldoende wordt gewaarborgd of in geval van oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen. 8.3                Your Day by Dana is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst Your Day by Dana ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
8.4                In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Your Day by Dana vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. 
8.5                Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Your Day by Dana op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Your Day by Dana de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 9: VERZUIM

9.1                Na verstrijking van de betalingstermijn zal Your Day by Dana opdrachtgever in gebreke stellen middels een aanmaning indien de factuur niet (volledig) is voldaan. Indien binnen de in de aanmaning gestelde termijn de factuur alsnog niet (volledig) is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd, zonder eerdere aanzegging.  
9.2                Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom. 
9.3                Indien de opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens Your Day by Dana na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten ter zake de door Your Day by Dana zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 40,00, bedragen. Your Day by Dana hanteert ten aanzien van de exacte hoogte van de buitengerechtelijke kosten de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 10: INSCHAKELING VAN DERDEN

10.1           Your Day by Dana is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De keuze van de door Your Day by Dana in te schakelen derden zal geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Your Day by Dana is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Your Day by Dana. 
10.2           Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van de opdrachtgever willen beperken, gaat Your Day by Dana ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven overeenkomsten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1           Your Day by Dana is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
11.2           Your Day by Dana is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever - al dan niet in overleg met Your Day by Dana - heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 
11.3           Your Day by Dana is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van Your Day by Dana over te gaan dan wel het gevolg is van het overige bepaalde in artikel 8.  
11.4           Your Day by Dana is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 
11.5           Iedere aansprakelijkheid van Your Day by Dana voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Your Day by Dana wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Your Day by Dana komt. 
11.6           Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 5 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Your Day by Dana voor alle schade die mocht zijn ontstaan uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door Your Day by Dana aan opdrachtgever verzonden facturen, die betrekking hebben op de overeenkomst in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. 
11.7           Your Day by Dana is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
11.8           Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Your Day by Dana voor die schade. 
11.9           De uitvoering van de verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. 
11.10         De opdrachtgever vrijwaart Your Day by Dana en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Your Day by Dana ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Your Day by Dana in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 12: OVERMACHT

12.1           Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Your Day by Dana geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Your Day by Dana niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Your Day by Dana, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen. 
12.2           Your Day by Dana heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Your Day by Dana zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
12.3           Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
12.4           Voor zoveel Your Day by Dana ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Your Day by Dana gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Your Day by Dana niet toegestaan door of namens Your Day by Dana geproduceerde adviezen, planningen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Your Day by Dana om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van Your Day by Dana.

Artikel 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1           Alle door Your Day by Dana geleverde en uitgeleende zaken blijven eigendom van Your Day by Dana. Geleverde zaken worden eigendom van de opdrachtgever zodra  de opdrachtgever alle verplichtingen uit de geldende overeenkomst is nagekomen. 
14.2           Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde redenen bestaan dat zij deze niet zal of kan nakomen, dan is Your Day by Dana gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsrecht berust bij de opdrachtgever weg te houden of te halen.

Artikel 15: GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

15.1           Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
15.2           Indien Your Day by Dana op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Your Day by Dana zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Your Day by Dana niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.  
15.3           Your Day by Dana zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen. 
15.4           Opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij hier om verzoekt. Indien opdrachtgever van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient opdrachtgever dit schriftelijk of elektronisch aan Your Day by Dana te melden. Your Day by Dana zal dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 16: PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

16.1           Your Day by Dana heeft het recht de naam van de opdrachtgever en een korte zakelijke omschrijving van de overeenkomst te gebruiken voor communicatie of promotionele activiteiten. 
16.2           Opdrachtgever geeft toestemming aan Your Day by Dana tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Your Day by Dana.

Artikel 17: KLACHTEN

17.1           Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst kan door de opdrachtgever een klacht ingediend worden bij Your Day by Dana.  
17.2           Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever binnen 2 weken na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Your Day by Dana. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Your Day by Dana adequaat kan anticiperen.  
17.3           Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per e-mail in te dienen. 
17.4           Indien de klacht gegrond is, zal Your Day by Dana binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Your Day by Dana verwacht kan worden.

Artikel 18: SLOTBEPALINGEN

18.1           Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen Your Day by Dana en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. 
18.2           Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling. 
18.3           Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
18.4           Indien Your Day by Dana niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Your Day by Dana in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
18.5           Your Day by Dana is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.lovelyweddings.nl en kan op verzoek van opdrachtgever per post of e-mail worden toegestuurd. 

Artikel 19: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

19.1           Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Your Day by Dana is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
19.2           Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Your Day by Dana gevestigd is. Niettemin heeft Your Day by Dana het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.

Hoofdstuk 2 - Verkoop van bruidskleding en bijbehorende accessoires

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op de werkzaamheden van Your Day by Dana die betrekking hebben op de verkoop van bruidskleding en bijbehorende accessoires.

Artikel 20: NAKOMING OVEREENKOMST

20.1           Your Day by Dana staat ervoor in dat geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die Your Day by Dana en zijn toeleveranciers over de zaak hebben gedaan. Your Day by Dana staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat laatste, bij voorkeur schriftelijk, is overeengekomen met de opdrachtgever.  
20.2           De opdrachtgever kan geen aanspraak meer maken op het bepaalde in het vorige lid indien hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Your Day by Dana herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Your Day by Dana geleverde goed heeft verricht of laten verrichten, dan wel wanneer dan opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat het geleverde niet meer conform is. 
20.3           Alle data en/of termijnen in offertes, voorstellen of overeenkomsten van Your Day by Dana, met betrekking tot de levering van bruidskleding en bijbehorende accessoires, zijn streefdata. Uiteraard zal Your Day by Dana zich binnen haar vermogen volledig inspannen de betreffende streefdata te halen. Wanneer een streefdatum dreigt te worden overschreden zal Your Day by Dana de opdrachtgever hier tijdig over berichten.

Artikel 21: BETALING BRUIDSKLEDING

21.1           Bij de aanschaf van bruidskleding dient 50% van het aankoopbedrag door de opdrachtgever te worden voldaan bij het plaatsen van de bestelling, de volgende 25% bij de eerste pasafspraak en de laatste 25% bij het ophalen van de bruidskleding. 
21.2           Door het plaatsen van de bestelling wordt tussen opdrachtgever en Your Day by Dana een koopovereenkomst gesloten. Annulering van de koop en restitutie van het reeds betaalde aankoopbedrag is niet mogelijk.

Artikel 22: AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

22.1           Kosten voortkomend uit schade ontstaan en/of vernielingen aangericht door opdrachtgever in de salon van Your Day by Dana, zullen op opdrachtgever worden verhaald.

Hoofdstuk 3 - Haar en visagie

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op de werkzaamheden van Your Day by Dana die betrekking hebben op het verzorgen van haar en visagie van bruiden en daggasten.

Artikel 23: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

23.1           Opdrachtgever dient Your Day by Dana voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.  
23.2           Opdrachtgever heeft de plicht alle door Your Day by Dana gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Hierbij valt onder meer te denken aan allergieën of doe-het-zelf-experimenten met het eigen haar. Indien opdrachtgever dit nalaat kan het eindresultaat hierdoor in grote mate worden beïnvloed of kan sprake zijn van ongewenste nevenverschijnselen.    

Artikel 24: ANNULERING

24.1      Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen het overeengekomen honorarium en de door Your Day by Dana gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan bij de overeenkomst betrokken derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 50% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de afspraak, 75% bij annulering 2 tot 8 weken voor de dag van de afspraak en 100% bij annulering in de laatste 2 weken voor de dag van de afspraak of bij annulering op de dag van de afspraak.

Hoofdstuk 4 - Workshops

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op de werkzaamheden van Your Day by Dana die betrekking hebben op workshops. Indien de workshop haar en/of visagie betreft is hoofdstuk 3 tevens aanvullend van toepassing.

Artikel 25: ALGEMEEN

25.1           Your Day by Dana is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt, of anderszins een behoorlijke uitvoering van de workshop onredelijk bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot de workshop te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Your Day by Dana op vergoeding van eventuele schade. 
25.2           Your Day by Dana kan een workshop annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn, de docent ziek is, of  er sprake is van andere vormen van overmacht. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt, indien mogelijk, de opdrachtgever een andere workshop aangeboden. Indien de opdrachtgever niet ingaat op dit aanbod of indien er geen andere workshop wordt aangeboden, dan zal Your Day by Dana het reeds door de opdrachtgever aan Your Day by Dana betaalde workshopsgeld aan de opdrachtgever terugbetalen. 
25.3           Your Day by Dana heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de workshop te wijzigen. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht de workshop kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slechts van geringe betekenis is.

Artikel 26: VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER

26.1           De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de door hem aangemelde deelnemers de bepalingen van deze workshopsvoorwaarden in acht nemen. In dat kader is de opdrachtgever verplicht deze workshopsvoorwaarden aan de deelnemers, die hij heeft aangemeld, ter beschikking te stellen en ervoor zorg te dragen dat deze deelnemers bekend zijn met de inhoud van de workshopsvoorwaarden. 
26.2           De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Your Day by Dana aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan Your Day by Dana verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten. 
26.3           Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de deelnemer(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden. 
26.4           De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door Your Day by Dana dan wel door Your Day by Dana ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen, dan is de deelnemer en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. 
26.5           De opdrachtgever vrijwaart Your Day by Dana voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever dan wel de deelnemer toerekenbaar is. 
26.6           De opdrachtgever en de deelnemer dienen zich te onthouden van gedragingen welke het Your Day by Dana onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. 26.7           De opdrachtgever is gehouden Your Day by Dana onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 27: ANNULERING

27.1      Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen het overeengekomen honorarium en de door Your Day by Dana gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan bij de overeenkomst betrokken derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 50% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de workshop, 75% bij annulering 2 tot 8 weken voor de dag van de workshop en 100% bij annulering in de laatste 2 weken voor de dag van de workshop of bij annulering op de dag van de workshop.

Artikel 28: BETALING

28.1           Facturatie van de gehele overeengekomen prijs voor de workshop geschiedt vooraf. De overeengekomen prijs voor de workshop dient uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van de workshop te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Your Day by Dana. Indien zich 10 dagen voor de aanvang van de workshop nog extra deelnemers wil aanmelden, dan is dat mogelijk. De betaling voor de deelnemers dient in dat geval 1 dag voor aanvang van de workshop aan Your Day by Dana te zijn voldaan. Indien de betaling voor deelname aan een workshop niet voor aanvang van de workshop is ontvangen, dan is Your Day by Dana bevoegd de betreffende deelnemer de toegang tot de workshop te weigeren. 
28.2           De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie (van een deel) van het reeds betaalde workshops geld indien de deelnemer niet op de overeengekomen workshops dagen aanwezig is dan wel tussentijds stopt met het volgen van de workshop.

Hoofdstuk 5 - Weddingplanning

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op de werkzaamheden van Your Day by Dana die betrekking hebben op weddingplanning en alle bijbehorende verschillende pakketten.

Artikel 29: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

29.1           Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Your Day by Dana schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten. 
29.2           Indien opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Your Day by Dana hiervoor een redelijke vergoeding voor in rekening brengen. 29.3           Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 30: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

30.1           De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
30.2           Andere personen dan bedoeld in lid 1, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 
30.3           Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Your Day by Dana overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Your Day by Dana om de opdracht correct uit te voeren. 
30.4           De stylingmaterialen die Your Day by Dana ter beschikking stelt blijven eigendom van Your Day by Dana met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Your Day by Dana worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Your Day by Dana te vergoeden.

Artikel 31: ANNULERING

31.1           Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen het overeengekomen honorarium en de door Your Day by Dana gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan bij de overeenkomst betrokken derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 50% bij annulering tot 8 weken voor de dag van het event, 75% bij annulering 2 tot 8 weken voor de dag van het event en 100% bij annulering in de laatste 2 weken voor de dag van het event of bij annulering op de dag van het event.